Referanseprosjekt: Tunell

Statens Vegvesen Region sør 2016 – 2018

Rehabilitering av seks toløpstunneler på E18 i Vestfold. Dette innebar total utskifting av alle tekniske instal-lasjoner. Trafikken på vegen ble opprettholdt mens prosjektet pågikk. Prosjektet inkluderer trafikk-omlegging, kabellegging av både høy og lavspent, betongarbeider, fjellsikring, bygging av trafikkbarrierer, asfaltering med mer. Arbeidene ble utført døgnkontinuerlig som skiftarbeid.

Statens Vegvesen Region sør 2018

Rehabilitering av tre ettløpstunneler på E134 i Buskerud; Elgskauås, Stamleinsås og Merraskottunnelen. Arbeidene har medført total utskifting av alle tekniske anlegg i alle tunnelene. I tillegg ble det utført en del grunnarbeider som til nye tekniske bygg, nye havari og servicelommer, asfaltering, graving, sprenging med mer. Arbeidene ble hovedsakelig utført som nattarbeid med omfattende tiltak for trafikkavvikling.

Statens Vegvesen Region vest 2019

Dette prosjektet omfatter rehabilitering av E 39 tunnelene Hop og Nesttun. Rehabiliteringen startet i januar 2019 og skal avsluttes i 2019. Tunnelene er nært Bergen sentrum, og har meget høy årsdøgntrafikk. Stenging og trafikkavvikling er derfor meget omfattende og utfordrende i dette prosjektet. I likhet med andre rehabiliteringsprosjekter, er det mange aktiviteter som skal gjennomføres innenfor korte stengetider på natten. I vår kontrakt har vi også her ansvar for sprenging, graving, massetransporter, nye tekniske bygg, utskifting av tekniske installasjoner og nye SRO løsninger. Tett samarbeid med underentreprenører og byggherre er helt avgjørende i disse rehabiliteringsprosjektene.

Statens Vegvesen Region vest 2018

Høsten 2018 gjennomførte Kraftmontasje en komplett installasjon av en ny tunnel på ytterst på Stadlandet på Vestlandet. Strandanipatunnelen er et stort rassikringsprosjekt i krevende terreng. Værforholdene pleier å spille en mindre rolle på tunnelprosjekter, men på denne lokasjonen fikk vi likevel føle naturkreftenes innvirkning på produksjonen. Flere andre forhold ved prosjektet medførte at vi hadde svært lite tid til rådighet for selve gjennomføringen av installasjonene. God planlegging og motiverte ansatte førte til at vi klarte å gjennomføre hele prosjektet i løpet av få uker.