Alltid en løsning

for å ivareta omgivelsene 

Bærekraftrapport:
Vi har avlagt vår første bærekraftsrapport for 2022. Les den her>>

Bærekraftsmål:
Vi har valgt ut 4 bærekraftsmål som er inkorporert i vår strategi.

Dette er mål som vi forplikter oss til å overholde. Vi beveger oss ofte inn i verneverdige og sårbare områder når vi gjennomfører våre prosjekter. Våre kunder skal  derfor være trygg på at de velger en aktør som har riktig fokus på bærekraftige løsninger for fremtiden. 

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

 • Kraftmontasje er en tilhenger av et organisert arbeidsliv, og ordnede forhold med avtaleverk 
 • Kraftmontasje har ingen aksept for noen form for sosial dumping i Norge blant sine underleverandører 
 • Kraftmontasje arbeider aktivt med å utvikle lærlinger til fagarbeidere – dette er viktig for oss som bedrift og for bransjen som helhet. Det er et felles ansvar vi som bransje har. Vi tilrettelegger også for at ansatte med nedsatt funksjonsevne kan utnytte sin (rest)arbeidsevne. 
 • Kraftmontasje er opptatt av redelighet mot leverandørleddet. I små samfunn hvor vi bygger, er det mye lokalt næringsliv som bidrar sterkt til vår drift. De skal få rettmessig betalt for sitt bidrag. 

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon 

 • Kraftmontasje prosjekterer, bygger, vedlikeholder og resirkulerer  kritisk infrastruktur som er avgjørende for samfunnets utvikling, næringsutvikling og bærekraftig industrialisering. 
 • Kraftmontasje bidrar til tilførsel av ren energi til samferdsel, bolig og industri, samt infrastruktur for å øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 
 • Kraftmontasje bidrar til kritisk infrastruktur som binder mennesker og regioner/land tettere sammen.

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold 

 • Kraftmontasje bygger kritisk infrastruktur i vill natur. Vi legger vår ære i å ikke etterlate oss unødige spor og å unngå unødig forringelse av områdene vi bygger i. 
 • Kraftmontasje sin prosjektfremdrift planlegges ut fra ivaretakelse av habitatene vi beveger oss og arbeider i. 
 • Vi legger vekt på at vår tilstedeværelse i sårbare områder skal være forenlig med det stedlige plante- og dyreliv. 

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

 • Kraftmontasje utvikler løsninger for fremtiden gjennom god dialog og samarbeid
 • Kraftmontasje utvikles gjennom sterke relasjoner og partnerskap
 • Kraftmontasje mener bransjen og kundene må samarbeide for at vi skal nå svært ambisiøse mål for utbygging og drift av kritisk infrastruktur
 • Bransjen er avhengig av samarbeid, ikke kannibalisering
 • Innenfor offentlige anskaffelser bør det være mer dialog utenfor konkurranser 

Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger

Kraftmontasje AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), som pålegger oss som selskap å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Vår redegjørelse finner dere her.