HMS og kvalitet

Vi har svært krevende oppdrag i utfordrende terreng og miljø. Et lite feilskjær kan få store konsekvenser. Derfor er stort fokus på sikkerhet, kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø er helt avgjørende for oss.

Vi har klart definerte mål og strategier for HMS. Vi arbeider målrettet med opplæring og kompetanseheving, og gjør en kontinuerlig innsats for å forebygge ulykker og hendelser. Selskapet har de siste to år hatt en H1 verdi = 0 og i tillegg har vi et lavt sykefravær.

Vårt internkontrollsystem er under stadig utvikling og forbedring. I dag har vi et digitalt styringssystem. Her finnes maler, sjekklister og andre opplysninger som er til hjelp i arbeidet for hver enkelt.

Portal for utarbeidelse av sikker jobbanalyser, rapportering av hendelser og forbedringsforslag er lett tilgjengelig på smarttelefon. Oppfølging og forbedring av rutiner og instrukser gjennomføres systematisk og kontinuerlig.

Selskapet er medlem i El-retur AS, som er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.

Vi har ISO-sertifisering 9001, 14001 og 45001.